Algemeen

 

Model Aero Club Herentals vzw, hecht heel veel waarde aan je privacy en de bescherming van de persoonsgegevens.

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met je persoonsgegevens om.

Model Aero Club Herentals vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de ALGEMENE VERORDENING GEVENSBESCHERMING (GDPR – General Data Protection Regulation).

 

Dit brengt met zich mee dat wij:

 Je persoonsgevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze verstrekt zijn, deze doelen en type   persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

 

Je persoonsgegevens worden door Model Aero Club Herentals vzw verwerkt voor de volgende doeleinden.

Het vesturen van uitnodigingen, organisaties ( gerechtvaardigd belang )

Het bekomen van subsidiëring van de lokale overheden (wettelijke verplichting )

 

Welke gegevens worden er verwerkt ?

 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor volgende doelstellingen:

Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer, geboortedatum,

nationaliteit, nr identiteitskaart, geslacht

 

Wie verwerkt de gegevens ?

 

De gegevens die wij verzamelen van onze leden worden verwerkt door externe instanties.

De verwerking van je persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden

waarvoor ze worden verwerkt.

Wij vragen uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.

 

De passende technische en organisatorische maatregelen hebben wij getroffen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.

Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de

doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.

Dat je op de hoogte bent van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens en dat we je hierop

attent willen maken en deze te willen respecteren.

 

Als Model Aero Club Herentals vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemene zin vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

 

Model Aero Club Herentals vzw

Stelen 8, 2440 Geel

e-mail: gcuypers@mach-vzw.be

Telefoon: 0479/010.724

 

Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer & Rijksregister

Persoonlijke gegevens: Geboortedatum, geslacht, geboorteplaats, nationaliteit

Bestuursleden van de vereniging

Secretaris van de vereniging

 

1.      Verstrekking aan derden

 

De gegevens die je aan ons overmaakt via het aansluitingsformulier kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de werking van de hierboven omschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij genoemd de verwerker.

 

Het bezorgen en verspreiden van nieuwsbrieven, uitnodigingen en clubnieuws, samen aankopen.

 

Wij geven nooit je persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

Met deze verwerkers maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of is toegestaan. Bv. In het kader van een gerechtelijk onderzoek.

 

Tevens kunnen wij de persoonsgegevens delen met derden indien je ons hiervoor toestemming geeft.

Deze toestemming kan ten allen tijde worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de verwerking voor de intrekking ervan.

 

Model Aero Club Herentals verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

2.      Minderjarige leden

 

Model Aero Club Herentals vzw verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

3.      Bewaartermijn

 

Model Aero Club Herentals vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Model Aero Club Herentals vzw verbindt zich ertoe de gegevens door jou verstrekt niet langer bij te houden dan 10 jaar.

 

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Alle personen die namens Model Aero Club Herentals vzw van je gegeven gebruik kunnen maken, zijn gehouden

aan de geheimhouding ervan.

 

4.      Rechten omtrent je gegevens

 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van je persoonsgegevens die wij via het aansluitingsformulier ontvangen hebben. Via het hoger vermeldt adres kan je ons contacteren hiervoor.

 

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.

 

Je hebt ook het recht op de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jou opdracht direct aan een derde partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan de vernoemde verzoeken.

 

5.      Klachten

 

Mocht je een klacht hebben i.v.m. de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je direct contact te nemen met ons op bovenvermeld adres of contactgegevens.

 

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij het GBA (gegevensbeschermingsautoriteit), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 

6.      Wijziging van privacyverklaring

 

Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de gegevensbescherming.

Er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om te kunnen restoren bij technische storingen.

Deze back-ups worden intern genomen op onze IT infrastructuur.

Op de systemen waarop de gegevens verwerkt worden staat er een encryptie van de data d.m.v. Bitlocker en wij 

hanteren een wachtwoordbeleid.

 

 

Model Aero Club Herentals kan ten allen tijde de privacyverklaring wijzigen.

 

 

Laatste wijziging:  dinsdag 19 juni 2018


© Copyright 2000 - 2018 MACH vzw